Укрепване чрез пилоти и анкери

Газстроймонтаж АД е голяма строителна фирма, която активно участва в проекти за укрепване на изкопи и стабилизиране на земни маси, укрепване на свлачища и брегоукрепване чрез използването на модерни пилотни и анкерни машини.

През последните години във връзка с активизираните свлачищни процеси в страната и насоченото от страна на българското правителство, както и от ЕС внимание към предприемане на мерки за справяне с тези процеси бяха обявени международни тръжни процедури и реализирани множество проекти в тази област с финансиране от фондовете на ЕС.

Все по-често частните инвеститори в областта на строителството на големи сгради в България започват да прилагат широкоразпространената в западно европейските страни практика да използват пилоти за стабилизиране на земните маси на изкопите на ново изгражданите големи сгради.

Широко разпространено е и използването на пилотните работи при укрепването и стабилизирането на земни маси при пътища и ж.п. линии.

В стремежа си да откликне на новите потребности и повишените изисквания в тази сфера, както и да е в крак с новите технологии и да подобрява качеството на предлаганите от фирмата дейности и услуги, Газстроймонтаж АД закупи и добави към големия си машинен парк нови сондажни машини..

С тези нови сондажни машини можем да изпълняваме:изливни пилоти с диаметър от φ250мм до φ1500мм в почва с различен състав, от мека през глинеста почва, до скала с голяма твърдост и дълбочина до 36м;микропилоти с диаметър до φ300мм и дълбочина до 10м;анкери – временни/постоянни въжени предварително напрегнати инжекционни анкери и пасивни анкери (тип IBO).

Нашите оператори и механици са квалифицирани в работата с тях, преминали са съответно обучение и са добили рутина в работата на изпълняваните от нас обекти.


Печат

tuf
tuf2
ser3